• Categoría de la entrada:Artículos
  • Autor de la entrada:Blai Dalmau

Reseña de Blai Dalmau en catalán y castellano sobre las elecciones del 27-S en Cataluña y el posicionamiento político del No-Sí (No al Estado, Si a la Independencia). En los próximos días se publicará un artículo más detallado que está elaborando Blai, en el cual se ampliará la información sobre este posicionamiento.

Amics/gues, companys/es:

Els cants de sirena del sistema estatal-capitalista, amb els seus espectacles televisius, la seva propaganda electoral i les seves promeses incertes, ens criden amb insistència, de nou, en aquesta contesa del 27-S: «El vot de la teva vida«, «És l’hora del poble«, «Catalunya, sí que es pot!«… Passi el que passi, fem el que fem, és important que tinguem molt en compte que les opcions que se’ns ofereixen oficialment com les úniques possibles i desitjables no són tals. Hi ha una altra manera d’exercir el dret a l’autodeterminació, hi ha una altra manera de mantenir una vinculació política entre Catalunya i els pobles de la resta de la península: la via del No-Sí.

Com molts sabeu, el No-Sí (No a l’Estat, Sí a la Independència) és un posicionament polític sorgit en el marc del «Procés Sobiranista» com a resposta concreta a la Consulta sobre la Independència celebrada el 9 de novembre del 2014. Ha estat propugnat, desenvolupat i recolzat per diverses persones i col·lectius. Aquest posicionament al·lega que trencar amb l’Estat espanyol per tal d’establir unes noves estructures estatals catalanes no és la millor solució a la qüestió nacional ni social de Catalunya, ja que suposa bescanviar i renovar les formes de dominació política que han jugat un paper fonamental en el desenvolupament de la crisi generalitzada d’avui en dia, de manera que, des d’una visió amplia i profunda, resulta ser una transformació massa superficial; en última instància, insatisfactòria i insuficient per afrontar efectivament els problemes del món contemporani. S’al·lega, en canvi, que resulta més desitjable avançar cap a una altra forma d’autodeterminació popular i d’alliberament nacional, construint un nou sistema veritablement democràtic, alternatiu a la forma de l’Estat-nació.

«Vaig firmar el manifest pel No-Si perquè era la tesi més interessant i provocativa des d’una perspectiva llibertària. Personalment i com ecologista estic convençut que un Estat Català seria tan o més nociu per a la nostra Natura que l’Espanyol» comenta el doctor i professor de filosofia Octavi Piulats. Per part seva, el científic Antonio Turiel, destacat analista i divulgador de la crisi energètica-sistèmica, assenyala: «Si l’opció «No-Sí» hagués estat la majoritària, la perplexitat de tota la classe política a banda i banda del riu Ebre hauria estat majúscula i potser, només potser, s’hagués pogut a començar a construir el futur que tots necessitem, fos amb Espanya o sense, però en tot cas el necessari.» L’activista de Som lo que Sembrem i del Multireferèndum, Gerard Batalla, en l’antesala de la consulta va afirmar:»Votaré NO a l’Estat català perquè d’Estat ja en tenim. L’Estat és la policia avortant el Multireferèndum, és el govern de la Generalitat aturant el primer decret d’una Llei de consultes que havia costat tres anys a fer-se. Votaré SÍ perquè votar dependència mai serà propi de l’esquerra.«

Estic ultimant els detalls de l’article «Catalunya, hi ha una altra manera: el No-Sí – Retrospectiva i prospectiva d’una opció política anormal«, amb la intenció de publicar-lo la setmana vinent. L’objectiu que amb ell em proposo consisteix en fer, al mateix temps, una retrospectiva i una prospectiva, un balanç i una projecció, de l’opció del No-Sí. En aquest sentit, l’article exposa la història d’aquesta opció política i algunes de les principals motivacions ideològiques i accions estratègiques amb ella relacionades. Així mateix, s’hi analitzen succintament els resultats de la consulta del 9N del 2014, posant especial atenció en allò que va ser ignorat, menystingut i banalitzat pels mitjans periodístics hegemònics, a saber: la significació de l’abstenció i dels vots catalogats com a «altres». Finalment, s’hi esbossen algunes línies de desenvolupament per a seguir avançant en el sentit del No-Sí, assenyalant, entre altres qüestions, que el procés d’autoorganització i d’alliberament del Kurdistan sirià en els darrers anys pot constituir una inspiració molt positiva per al món en general i per a Catalunya en particular, i que, d’altra banda, afortunadament, a Catalunya ja comptem amb un substrat considerable d’iniciatives emergents aptes per a esdevenir els fonaments d’una futurible Independència sense Estat.

Segons penso, cal que prestem atenció als desenvolupaments del «Procés Sobiranista» i que, si ho trobem convenient, hi participem intel·ligentment; però sobretot, cal que atenguem curosament al «nou món que portem dins dels nostres cors«; un món que, si ens hi fixem be, veurem que no surt en cap canal de televisió ni es pot escollir amb cap papereta electoral. Aquesta és, al capdavall, la independència més important i valuosa: la independència personal i col·lectiva que ens permet mantenir el bon rumb malgrat les turbulències circumstancials i els corrents arrabassadors de la Civilització Antivital hegemònica. Per assolir-la, cal que recordem sovint una idea bàsica i cardinal, a saber: «les transformacions que necessitem només poden provenir de l’esforç, la creativitat, la valentia i la lucidesa de cada persona, de cada col•lectiu i de cada poble per a generar un nou moviment popular revolucionari basat en l’Autonomia, la Cooperació, la Comunió, la Veritat i l’Amor«.

Blai Dalmau Solé
25 de Setembre 2015

Catalunya, hi ha una altra manera: el No-Sí
www.no-si.cat ✩ www.pro-vital.org ✩ www.blaidalmau.net ✩ www.grupreflexioautonomia.org

✦✦✦✦✦

Amigos/gas, compañeros/as:

Los cantos de sirena del sistema estatal-capitalista, con sus espectáculos televisivos, su propaganda electoral y sus promesas inciertas, nos llaman con insistencia, de nuevo, en esta contienda del 27-S: «El voto de tu vida«, «Es la hora del pueblo«, «Cataluña, sí se puede!» … Pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, es importante que tengamos en cuenta que las opciones que se nos ofrecen oficialmente como las únicas posibles y deseables no son tales. Hay otra manera de ejercer el derecho a la auto-determinación, hay otra manera de mantener una vinculación política entre Cataluña y los pueblos del resto de la península: la vía del No-Sí.

Como muchos sabéis, el No-Sí (No al Estado, Sí a la Independencia) es un posicionamiento político surgido en el marco del «Proceso Soberanista» como respuesta concreta a la Consulta sobre la Independencia celebrada el 9 de noviembre de 2014 . Ha sido propugnado, desarrollado y apoyado por varias personas y colectivos. Este posicionamiento alega que romper con el Estado español con el fin de establecer unas nuevas estructuras estatales catalanas no es la mejor solución a la cuestión nacional ni social de Cataluña, ya que supone cambiar y renovar las formas de dominación política que han jugado un papel fundamental en el desarrollo de la crisis generalizada de hoy en día, por lo que, desde una visión amplia y profunda, resulta ser una transformación demasiado superficial; en última instancia, insatisfactoria e insuficiente para afrontar efectivamente los problemas del mundo contemporáneo. Se alega, en cambio, que resulta más deseable avanzar hacia otra forma de autodeterminación popular y de liberación nacional, construyendo un nuevo sistema verdaderamente democrático, alternativo a la forma del Estado-nación.

«Firmé el manifiesto por el No-Si porque era la tesis más interesante y provocativa desde una perspectiva libertaria. Personalmente y como ecologista estoy convencido de que un Estado Catalán sería tan o más dañino para nuestra Naturaleza que el Español» comenta el doctor y profesor de filosofía Octavi Piulats. Por su parte, el científico Antonio Turiel, destacado analista y divulgador de la crisis energética-sistémica, señala: «Si la opción» No-Si «hubiera sido la mayoritaria, la perplejidad de toda la clase política a ambos lados del río Ebro habría sido mayúscula y quizás, sólo quizás, hubiera podido empezar a construir el futuro que todos necesitamos, fuera con España o sin, pero en todo caso lo necesario.» El activista de Somos lo que Sembramos y del Multireferèndum, Gerard Batalla, en la antesala de la consulta afirmó: «Votaré NO al Estado catalán porque de Estado ya tenemos. El Estado es la policía abortando el Multireferèndum, es el gobierno de la Generalitat deteniendo el primer decreto de una Ley de consultas que había costado tres años en hacerse. Votaré SÍ porque votar dependencia nunca será propio de la izquierda.«

Estoy ultimando los detalles del artículo «Cataluña, hay otra manera: el No-Sí – Retrospectiva y prospectiva de una opción política anormal«, con la intención de publicarlo la próxima semana. El objetivo que con él me propongo consiste en hacer, al mismo tiempo, una retrospectiva y una prospectiva, un balance y una proyección, de la opción del No-Sí. En este sentido, el artículo expone la historia de esta opción política y algunas de las principales motivaciones ideológicas y acciones estratégicas con ella relacionadas. Asimismo, se analizan sucintamente los resultados de la consulta del 9N de 2014, poniendo especial atención en lo que fue ignorado, menospreciado y banalizado por los medios periodísticos hegemónicos, a saber: la significación de la abstención y de los votos catalogados como «otros». Finalmente, se esbozan algunas líneas de desarrollo para seguir avanzando en el sentido del No-Sí, señalando, entre otras cuestiones, que el proceso de autoorganización y de liberación del Kurdistán sirio en los últimos años puede constituir una inspiración muy positiva para el mundo en general y para Cataluña en particular, y que, por otra parte, afortunadamente, en Cataluña ya contamos con un sustrato considerable de iniciativas emergentes aptas para convertirse en los cimientos de una futurible Independencia sin Estado.

Según pienso, es preciso que prestamos atención a los desarrollos del «Proceso Sobiranista» y que, si lo encontramos conveniente, participamos en él inteligentemente; pero sobre todo, es necesario que atendamos cuidadosamente el «nuevo mundo que llevamos dentro de nuestros corazones«; un mundo que, si nos fijamos bien, veremos que no sale en ningún canal de televisión ni se puede elegir con ninguna papeleta electoral. Esta es, en definitiva, la independencia más importante y valiosa: la independencia personal y colectiva que nos permite mantener el buen rumbo pese a las turbulencias circunstanciales y las corrientes arrebatadoras de la Civilización Antivital hegemónica. Para alcanzarla, debemos recordar a menudo una idea básica y cardinal, a saber: «las transformaciones que necesitamos sólo pueden provenir del esfuerzo, la creatividad, la valentía y la lucidez de cada persona, de cada colectivo y de cada pueblo para generar un nuevo movimiento popular revolucionario basado en la Autonomía, la Cooperación, la Comunión, la Verdad y el Amor«.

Blai Dalmau Solé
25 de Septiembre 2015

Cataluña, hay otra manera: el No-Sí
www.no-si.catwww.pro-vital.orgwww.blaidalmau.netwww.grupreflexioautonomia.org

Deja una respuesta